เมนูหลัก มีผู้เข้าชมแล้ว : 10754 คน มีผู้กำลังใช้งาน : 1 คน 
    
 
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  
 
   
 
สิงหาคม
จันทร์   
19
   
 
 
 
 
   
   สำนักปลัดเทศบาล
 สำนักการคลัง
 กองวิชาการและแผนงาน
 กองช่าง
 สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา
 กองสวัสดิการสังคม
 ห้องสมุดเทศบาลนครระยอง
 รร. เทศบาลวัดปากน้ำ
 รร. เทศบาลบ้านปากคลอง
 รร. เทศบาลวัดโขดทิมทา
 รร. เทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
 รร. สาธิตเทศบาลนครระยอง
 รร. นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเนิน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุ่มมหาชัยฯ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าประดู่
 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
 สถานธานานุบาล
คำร้องงานช่าง
ขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ
ขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ฯ
ขอยื่นรายงานตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ
ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
ขออนุญาตจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ขออนุญาตเชื่อมทาง/เชื่อมท่อ/ขุดถนน
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
ขอโอนใบอนุญาต ฯ
บริการขอติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
บริการงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทางเท้า ถนน
บริการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ประดับ
บริการล้างท่อระบายน้ำ ซ่อมฝาท่อ
บริการให้ขอยืมวัสดุอุปกรณ์
กองช่าง
คำร้องงานสาธารณสุข
ขอชำระค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ขออนุญาตฆ่าสัตว์
ขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขออนุญาตใช้สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ขออนุญาตทำการติดป้าย/แจกใบปลิว
บริการงานกำจัดสุนัขจรจัด
บริการงานเหตุรำคาญ
บริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักการสาธารณสุขฯ
คำร้องงานการศึกษา
ขึ้นทะเบียนเด็กนักเรียน
กองการศึกษา
คำร้องงานสวัสดิการสังคม
ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม
คำร้องงานวิชาการ
บริการประกาศเสียงตามสาย
บริการให้ขอข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
กองวิชาการและแผนงาน
คำร้องทั่วไป
บริการงานอื่นๆ
บริการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
สำนักปลัดเทศบาล
 
 
Visitor : สำนักงานเทศบาลนครระยอง เลขที่ 121 ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทรศัพท์ (+66) 0 3862 0111 โทรสาร (+66) 0 3887 0091