ถ่าย ปี พ.ศ.
รหัสเจ้าหน้าที่ 50001
ชื่อ-นามสกุล คุณวรวิทย์ ศุภโชคชัย
แผนก ผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ประเภทพนักงาน
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
ลักษณะงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
เลขที่ตำแหน่ง
วันเดือนปีเกิด 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
จังหวัดที่เกิด
อำเภอที่เกิด
เริ่มรับราชการเมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันเกษียณอายุ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ชื่อคู่สมรส
อาชีพคู่สมรส
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา
ที่อยู่ผู้ปกครอง