คำร้องงานช่าง
ขอต่ออายุใบอนุญาต ฯ
ขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย ฯ
ขอยื่นรายงานตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท
ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ
ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
ขออนุญาตจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ขออนุญาตเชื่อมทาง/เชื่อมท่อ/ขุดถนน
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
ขอโอนใบอนุญาต ฯ
บริการขอติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
บริการงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทางเท้า ถนน
บริการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ประดับ
บริการล้างท่อระบายน้ำ ซ่อมฝาท่อ
บริการให้ขอยืมวัสดุอุปกรณ์
กองช่าง
คำร้องงานสาธารณสุข
ขอชำระค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ขออนุญาตฆ่าสัตว์
ขออนุญาตจัดตั้งตลาด
ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขออนุญาตใช้สถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทแต่งผม
ขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ขออนุญาตทำการติดป้าย/แจกใบปลิว
บริการงานกำจัดสุนัขจรจัด
บริการงานเหตุรำคาญ
บริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
สำนักการสาธารณสุขฯ
คำร้องงานการศึกษา
ขึ้นทะเบียนเด็กนักเรียน
กองการศึกษา
คำร้องงานสวัสดิการสังคม
ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กองสวัสดิการสังคม
คำร้องงานวิชาการ
บริการประกาศเสียงตามสาย
บริการให้ขอข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
กองวิชาการและแผนงาน
คำร้องทั่วไป
บริการงานอื่นๆ
บริการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
สำนักปลัดเทศบาล