เกีี่ยวกับระบบ





ประกอบด้วย 2 ระบบงานหลัก :
    ระบบการบริหารงานภายใน
    ระบบการให้บริการของเทศบาล

จำหน่ายโดย บริษัท ซีเอ็น ซอฟท์ โซลูชั่นส์ จำกัด
ออกแบบ & พัฒนาโดย
    นายคชินทร์ สุขุมจิตพิทโยทัย
    นางสาวศศิธร หลิ่วพิริยะวงศ์




© 2008 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย บริษัท ซีเอ็น ซอฟท์ โซลูชั่นส์ จำกัด ห้ามผู้ใดทำการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรบริษัทฯ ถือเป็นความผิดต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับเรา กรุณาส่ง email มาที่ skachin@gmail.com