สถิติคำร้อง
ปี
เดือน
ลำดับที่ ชื่อคำร้อง แผนก/กอง จำนวนคำร้องที่ได้รับ จำนวนคำร้องที่กำลังดำเนินการ จำนวนคำร้องที่ดำเนินการแล้ว
1 บริการงานอื่นๆ สำนักปลัดเทศบาล 1 1 0
2 บริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค สำนักปลัดเทศบาล 1 1 0
3 บริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 0
4 บริการงานเหตุรำคาญ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 0
5 บริการงานอื่นๆ สำนักปลัดเทศบาล 1 1 0
6 ขออนุญาตฆ่าสัตว์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 0
7 บริการงานก่อสร้าง/ซ่อมแซม ทางเท้า ถนน กองช่าง 2 2 0
8 บริการล้างท่อระบายน้ำ ซ่อมฝาท่อ กองช่าง 3 3 0
9 บริการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ประดับ กองช่าง 1 1 0
10 บริการล้างท่อระบายน้ำ ซ่อมฝาท่อ กองช่าง 1 1 0
11 บริการขอติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง กองช่าง 1 1 0
12 บริการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 0
13 ขออนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2 2 0
14 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ กองช่าง 1 1 0
15 ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน กองช่าง 1 1 0
[1][2]